Niniejszym informuje się, że w Poznaniu w dniu 02 listopada 2010r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie podpisana została Umowa nr UDA-RPWP.03.02.02-30-086/10-00 o dofinansowanie Projektu pt.:
„Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”
Działanie 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"
Schemat 2 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi:3.068.632,15 PLN
z czego:

Uwaga: mocą Aneksu nr UDA-RPWP.03.02.02-30-086/10-01 do Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.03.02.02-30-086/10-00 (zawartej w dniu 02 listopada 2010 r.):
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1.793.559,56 PLN, z czego:
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI