Niniejszym informuje się, że w dniu 15 czerwca 2018 r. pomiędzy: Ministerstwem Zdrowa - Departamentem Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Wydział Oceny i Monitorowania w Warszawie, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00 projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Budżet projektu:

Okres realizacji Projektu pt. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie” wg. umowy o dofinansowaniu nr POIS.09.01.00-0257/18-00/453/2018/128 podpisany w dniu 15.06.2018r. został ustalony na: Okres kwalifikowany wydatków: kończy się w dniu 31.12.2018

UWAGA! Decyzją Ministerstwa Zdrowia departamentu Funduszy Europejskich i e- Zdrowia z dnia 05.09.2018r. został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2019r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI