Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « Dla Pacjenta «

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
 4. Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga pisemnego podania przyczyny.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w formie:
  • kopii
  • wyciągu , odpisu ( z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem)
  • zapisu elektronicznego CD (np. badanie obrazowe),
  • do wglądu ( wymaga uzgodnienia terminu wglądu)
 7. Zgodnie z Aneksem nr 5/2018 do Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
  • 0,33 zł za 1 stronę kopii,
  • 9,64 zł za 1 stronę wyciągu, odpisu, kopii uwierzytelnionej
  • 1,92 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
 8. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
 9. Wzór stosownego wniosku można pobrać z niniejszej strony internetowej lub w Dziale Marketingu I Organizacji Usług Medycznych pok. nr 3 w godz. 07:00-14:00 (tel. 68 347 73 93, 68 347 74 05)
  Do Pobrania – wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 10. Odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Izbie Przyjęć lub w Dziale Marketingu i Organizacji Usług Medycznych w pok. nr 3 w godz. 07:00-14:00
 11. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych przez pracownika upoważnionego przez Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie.
zmodyfikowano: 2017-03-30 11:58:19   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala