Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « Dla Pacjenta «
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres mailowy: io.bra@k.sp@mu.d@spzoz.bra@k.sp@mu.wolsztyn.pl
lub telefonicznie: 68 347 73 82.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe pacjentów są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (min. Narodowy Fundusz Zdrowia), a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora - z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o wymogu podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 25 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 20 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń medycznych, poza sytuacjami wymagającymi udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
zmodyfikowano: 2019-11-07 13:39:39   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja