Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Ordynator oddziału pediatrycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynator oddziału pediatrycznego

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. rok 2011,nr151,poz.896). tj. tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewne oraz co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.
Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz.182 z późn. zm. ):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska ordynatora, w tym prawo wykonywania zawodu,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę kierownika podmiotu leczniczego lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora oddziału danego podmiotu leczniczego.
należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
z adnotacją na kopercie:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w sekretariacie Dyrektora znajdującym się w budynku D Zakładu, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 8:00 do14:00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

zmodyfikowano: 2019-06-27 09:08:14   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja