Niniejszym informuje się, że w Poznaniu w dniu 19 marca 2018r. pomiędzy: Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt.:

„Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie".

BUDŻET PROJEKTU:

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI