POIS: 78.000,00 zł
EFRR: 442.000,00 zł
wkład własny Powiat Wolsztyński: 55.000,00 zł
wkład własny SPZOZ w Wolsztynie: 146,28 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI