Dane adresowe Beneficjenta
Beneficjentem Projektu pt. „Zakup ambulansu drogowego oraz środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Wolsztynie" jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn,
Tel. (centrala) +48 68 347 73 00
Tel./fax: +48 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
www: https://www.spzozwolsztyn.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI