Złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w dniu 2.03.2021 r. Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0427/21 na realizację projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup ambulansu drogowego oraz środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Wolsztynie" w dniu 22.03.2021 r. uzyskał dofinansowanie w ramach IX Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 520 000,00 zł, w tym 442 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 30-04-2021 podpisano Umowę nr POIS.09.01.00-00-0427/21.
W dniu 27-08-2021 podpisano Aneks do Umowy nr POIS.09.01.00-00-0427/21-01.

Zakres rzeczowo-finansowy Projektu:
Zadanie 1. Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem - wydatki ogółem 560.000,00 zł
Zadanie 2. Zakup środków ochrony indywidualnej - wydatki ogółem 14.358,60 zł
Zadanie 3. Zakup środków do dezynfekcji - wydatki ogółem 643,68 zł
Zadanie 4. Promocja projektu - wydatki ogółem 144,00 zł

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot planuje wymianę 1 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Skrócenie czasu średniego dotarcia ambulansu.

Planowane efekty:
Realizacja Projektu pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości świadczeń ratunkowych w tym skrócenie średniego czasu dotarcia do pacjenta. Wpłynie też pozytywnie na komfort pacjenta i bezpieczeństwo udzielania świadczeń, poprawi warunki pracy personelu. Zapewni bezpieczeństwo i szybką reakcję zespołu ratownictwa medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy, co wraz z obecną sytuacją konieczności podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych ma ogromne znaczenie dla ogółu społeczeństwa.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Fundusz (środki) : Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 575.146,28 PLN.

Źródła finansowania wydatków:
POIS: 78.000,00 zł
EFRR: 442.000,00 zł
wkład własny Powiat Wolsztyński: 55.000,00 zł
wkład własny SPZOZ w Wolsztynie: 146,28 zł

Okres realizacji projektu: 04.2021 – 10.2021.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI