Dyrekcja SPZOZ w Wolsztynie ma zaszczyt poinformować o podpisaniu w dniu 30.04.2021r. Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0427/21-00/453/2021/245 Projektu pn. Zakup ambulansu drogowego oraz środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Wolsztynie.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 575 000,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN). Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określone wydatkami niekwalifikowanymi w kwocie 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN), zostaną pokryte z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI