Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny celem zwiększenia świadomości
społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na terenie
województwa wielkopolskiego i dedykowana jest Projektowi pod tytułem:
„Program wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności
i jakości usług realizowanych przez Szpital powiatowy w Wolsztynie”
(Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.05.03.00-30-056/08-00
zawarta w dniu 19 maja 2009r.)

współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2.533.537,27 PLN
z czego:
Uwaga: mocą Aneksu pierwszego UDA-RPWP.05.03.00-30-056/08-01 do Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.05.03.00-30-056/08-00 (zawartej w dniu 19 maja 2009r.):
Całkowita wartość Projektu wynosi: 2.547.431,93 PLN
z czego:
  • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
    1.845.147,00 PLN, co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków
    kwalifikowalnych Projektu.


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI