Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Podpisanie umowy o dofinansowanie SORW dniu 15.06.2018 roku w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Wydziału Ocen i Monitorowania w Warszawie doszło do podpisania Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00 Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjentowi SPZOZ w Wolsztynie udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie : 3 188 364,16 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt cztery 16/100 PLN).

Przedstawiany projekt będzie realizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane związane z wewnętrznymi robotami instalacyjno- budowlanymi pomieszczeń w których został zlokalizowany SOR, w nowo dobudowanym skrzydle Szpitala (budynek F) oraz działania związane z wyborem dostawców sprzętu medycznego oraz wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach projektu (dostawa zamówionych sprzętów, montaż oraz ich eksploatacja).

Efektem projektu będzie powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie, posiadającego dwa stanowiska intensywnej terapii, dwa stanowiska na sali zabiegowej, trzy stanowiska intensywnego nadzoru oraz objęcie wsparciem mieszkańców powiatu wolsztyńskiego oraz części mieszkańców powiatów sąsiadujących z powiatem wolsztyńskim tj. powiatu nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego i leszczyńskiego. Dodatkowo powstały w szpitalu SOR będzie gotowy świadczyć pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych mających miejsce na drogach krajowych przebiegających przez powiat oraz powiaty sąsiednie (bliskość Autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S3).

Szpital jest organizacyjnie gotowy do rozpoczęcia realizacji w/w projektu.

SOR 2018 SOR 2018 SOR 2018 SOR 2018

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja